Magánszemélyek

Irodánk tevékenységét az ügyfelek egyéni körülményeire, az adott ügy egyedi jellegére figyelemmel, körültekintéssel végezi. Alapvető feladatunknak tekintjük az adott eset összes körülményének részletekbe menő megismerését követően, hatékony és költségkímélő megoldást kidolgozni.

Tapasztalatunk, hogy jogi jellegű probléma esetén minél előbb fordul valaki ügyvédhez, annál nagyobb az esély arra, hogy az adott probléma, jogvita az aktívabb fél akarata irányába mozduljon el. Ezzel pedig az ügy várható befejezésének időtartama, valamint a kapcsolódó költségek csökkenthetők.

Magánszemélyek számára az alábbi jogterületeken állunk rendelkezésre:

Személyek joga területén

 • cselekvőképességet érintő perekben /gondnokság alá helyezés, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata
 • gyámhatósági ügyekben
 • képviselet holttá nyilvánítási eljárásban
 • jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervetek létrehozása, képviselete

Személyhez fűződő jogok területén

 • képviselet személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos peres ügyekben mind a polgári (személyiségi jogi per), mind pedig a büntető bíróság előtt (becsületsértés, rágalmazás)
 • képviselet sajtó-helyreigazítási eljárásban

Tulajdonjog területén

 • tulajdonjogi ügyek, tulajdonjog érvényesítése
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyekben képviselet, okiratszerkesztés
 • közös tulajdon megszüntetése (megegyezéssel, vagy peres úton)
 • társasházi alapító okiratok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • képviselet birtokvédelmi eljárásban

Szerződésekkel kapcsolatos jogterületen

 • ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése
 • tartási szerződés, ill. életjáradéki szerződés készítése
 • szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések
 • képviselet szerződésből eredő igények bírósági érvényesítése során (szerződésszegés, szerződés érvénytelensége, hibás teljesítés, késedelem stb.)
 • képviselet ingatlanok tehermentesítése során
 • tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban. A Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nem peres és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban
 • Letétkezelés: a fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel - írásbeli megállapodás alapján - pénz, vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

Gazdasági jogi területen

 • gazdasági társaságok alapítása, (okiratszerkesztés, képviselet cégbejegyzési eljárásban)
 • létesítő okirat módosítása
 • folyamatos jogi megfelelőségi szolgáltatások a társaság működés
 • vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos ügyek
 • kintlévőség kezelés
 • hitelezői igényérvényesítés
 • gazdasági társaságok állandó képviselete
 • fizetésképtelenségi eljárások
 • képviselet társasági jogi perekben (érvénytelenségi per, bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per, társasági határozatok felülvizsgálata, tag kizárása iránti per, átruházási perek, tagi felelősséggel kapcsolatos perek, gazdasági társaságok tisztségviselői ellen kártérítés iránt indított perek)

Versenyjog, termékfelelősség és fogyasztóvédelem területén

 • tisztességtelen piaci magatartás
 • reklám jogok
 • a gyártó jogai
 • a kereskedő jogai
 • a fogyasztó jogai

Kártérítési jogi területen

 • vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránti peres és peren kívüli eljárásban képviselet

Öröklési jogi területen

 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • végrendelet készítése
 • végrendelet megtámadása esetén a peres eljárásban képviselet

Családjogi ügyekben

 • házasság felbontása iránti perben képviselet
 • képviselet kiskorú gyermek elhelyezése iránti perekben
 • a kiskorúval való kapcsolattartás rendezése iránti eljárásban képviselet
 • közös vagyon megosztása (peres úton vagy megegyezéssel
 • gyermektartásdíj megállapítása, felemelése, ill. megszüntetése (peres úton vagy megegyezéssel)
 • házassági vagyonjogi/ élettársi vagyonjogi szerződés készítése, képviselet vagyonjogi vitákban
 • képviselet apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben

Munkajogi területen

 • munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
  • létrehozása,
  • módosítása és
  • megszüntetése
 • tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban
 • munkajogi okiratok szerkesztése
 • képviselet munkaügyi jogvitákban, tanácsadás
 • állásfoglalás munkahelyi diszkriminációval kapcsolatosan

Közigazgatási jogi területen

 • képviselet a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban
 • képviselet közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatában

Büntetőjogi területen

 • sértetti képviselet és kártérítési igény érvényesítése
 • képviselet személy elleni bűncselekményekben (testi sértés, rágalmazás, becsületsértés)
 • képviselet közlekedési bűncselekményekben (közúti baleset okozása, közúti veszélyeztetés, járművezetés ittas, vagy bódult állapotban)
 • képviselet házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekményekben (kiskorú veszélyeztetése, tartás elmulasztása)
 • képviselet igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben (hamis vád, hamis tanúzás)
 • képviselet köznyugalom elleni bűncselekményekben (garázdaság, önbíráskodás)
 • képviselet vagyon elleni bűncselekményekben (lopás, sikkasztás, csalás, rongálás)

Szabálysértési jogi területen

 • képviselet becsületsértés, magánlaksértés, garázdaság, veszélyes fenyegetés, közlekedési és egyéb szabálysértésekben

Kapcsolatfelvétel a Hronszky Ügyvédi Irodával